Nyheter – april 2024
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2017

Nyheter

Nyheter

Ameliekliniken stängs

Idag kom beskedet att privata Ameliekliniken - som mycket framgångsrikt har behandlat hundratals postinfektiöst sjuka - stänger redan efter 5 år Det är den klinik i landet som uppvisat bäst behandlingsresultat i våra undersökningar - men det har inte räckt. En enda läkare och sjuksköterska har arbetat där, och trots deras ansträngningar och resultat har verksamheten inte kunnat växa för att hjälpa fler patienter, vare sig genom samarbete med den offentliga sjukvården eller genom nyrekrytering. Människor som inte tillfrisknat efter en infektion (postinfektiöst sjuka) är bland de kroniskt sjuka som har sämst livskvalitet - och ändå tillhör de också den sjukdomsgrupp som är mest underbehandlad

Minst 50 000 ME-sjuka står utan adekvat vård

1. Inledning Vårdcentraler saknar de nödvändiga förutsättningarna för att tillfredsställa behoven hos alla ME-sjuka. I takt med att Bragée ME-Center avslutar sitt regionala avtal den 15 december står över 50 000 ME-sjuka utan adekvat vård i Sverige

Snart kommer FSI presentera en ny film

FSI kommer inom kort presentera spännande nyheter om en behandling som har visat sig fungera för många som lider av postinfektiösa tillstånd. Genom att samla in data och och tagit del av personliga erfarenheter, kommer vi snart att presentera denna behandling och dess positiva resultat. Bland annat genom en videofilm, där flera som återfått sitt liv ställt upp att berätta om sin historia

Alla ska självklart anmäla felbehandlingar till IVO

Och låt IVO få arbeta i fred! Idag blev jag intervjuad av SVT Uppdrag Granskning i min roll som ordförande för en patientförening. Istället för att fokusera på den allmänt bristande vården av ME-sjuka, vilket jag och många med mig kämpat för i många år, blev nu fokus tyvärr på något helt annat, där jag kände mig anklagad. Jag tror dock inte att Uppdrag Granskning har hela bilden, eftersom jag fått oerhört många mail och messenger från olika personer som rapporterat om vad som ligger till grund för det som hänt

Om evidensbaserad behandling

Enligt Socialstyrelsen innebär evidensbaserad behandling att den professionelle väger samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser. Brist på evidensbaserad behandling behöver därför inte innebära att man som läkare inte får behandla. Det är även av vikt att diskutera bristen på evidensbaserad behandling avseende vissa "klusterdiagnoser", exempelvis ME/CFS, som består av en heterogen (spretig) patientgrupp, med förvisso en del gemensamma symptomkrav

80% får en varaktig förbättring hos Ameliekliniken

Jag som ordförande för FSI har som en del vet ägnat hela min fritid åt att läsa studier det senaste decenniet om främst postinfektiösa tillstånd. Dvs att man förblir sjuk efter en sjukdom. Tyvärr kan man få olika diagnoser beroende på vilken läkare man träffar

ME/CFS är inte samma sak som "kroniskt utmattningssyndrom"

Stockholms universitet publicerade en artikel som bygger på okunskap Den 2 oktober 2023 publicerade Stockholms universitet en artikel om ”kroniska utmattningssyndrom”, ME/CFS och postcovid: ”Forskning breddar uppfattningar om kroniska utmattningssyndrom och postcovid-tillstånd” och hänvisade till Oslo Chronic Fatigue Consortium, som består av forskare och kliniker som inte accepterar 2021 NICE Guidelines och dess evidensbaserade rekommendationer avseende ME/CFS. Artikeln känns som den mer hade passat in för ett tiotal år sedan då kunskapsläget generellt var lägre om ME/CFS. Oslo Chronic Fatigue Consertium har sammanställt en artikel baserat på ensidigt tyckande där de blandar ihop flera diagnoser i en salig röra tillsammans med gradvis ökad träning (de menar att gradvis träning och ett kontrollerat förhållningssätt för att öka aktiviteten är avgörande för rehabiliteringen), lightning process lyfts fram i samma artikel (privat och kostsam metod som går ut på att ”tänka sig frisk”, samt kognitiv beteendeterapi (KBT)

Om tystnadskulturen inom vård och forskning

Arbetar du inom vården och/eller forskning som berör postinfektiösa tillstånd så förstår vi att utmaningarna ni står inför är många och att er upplevelse kan vara avgörande för att skapa en förbättring i vården. Vi vill uppmana er att dela era erfarenheter och tankar med oss. Er feedback är ovärderlig och ger oss möjlighet att bättre förstå behoven och utmaningarna ni möter i er vardag

Information att ta med sig till sin läkare

Patienter med ME-diagnos (även många med postcovid som nu även får ME-diagnos) upplever ofta att de inte får den hjälp de behöver hos framförallt vårdcentraler. Därav offentliggör FSI nu detta brev, som patienter kan dela med sina läkare i hopp om att fler kan må bättre. Att leva med en sjukdom som saknar evidensbaserad behandling på helgruppsnivå är inte lätt

Vad kan DU göra för alla ME-sjuka?

Kunskapen om ME har förbättrats något sedan pandemin, när den snarlika diagnosen postcovid kom. Men det finns fortsatt mycket att göra. Det är en åsidosatt patientgrupp som inte får det stöd och hjälp som borde förväntas i förhållande till hur svårt sjuka många av dem är

Möte med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF)

Idag hade representanter från RME, Svenska Covidföreningen och FSI möte med HSF i region Stockholm med anledning av den fortsatta ME-vården i region Stockholms regi. De arbetar på att få till en ME-mottagning som kan överta de patienter som är inskrivna hos Bragée ME-center den 15 december, och ambitionsnivån verkar vara hög. Även att ta emot nya remisser

Kort svar på Hanne Kjöllers debattartikel i DN om kultursjukdomar

En mer nyanserad syn lämnas om diagnosen ME/CFS

Öppet brev till Region Stockholm om ME/CFS

"Viss. nu" är i huvudsak ett kliniskt kunskapsstöd för primärvården i Region Stockholm. Försäkringskassans handläggare och försäkringsmedicinska rådgivare använder även webbsidan som kunskapsbank

Debattartikel om ökat behov av fler specialistkliniker

Vi som företräder FSI har tillsammans med Svenska Covidföreningen och Riksförbundet för ME-patienter (RME) skrivit en debattartikel som publiceras idag i Altinget.

Kommande skrivelse till myndigheter och politiker

FSI kommer inom kort tillskriva Socialstyrelsen och andra berörda parter och framföra vår oro angående vården av patienter med Myalgisk Encefalomyelit (ME) och postcovid. Vi kommer i ett ganska omfattande dokument med olika källor förmedla att patienterna kräver individuell behandling baserat på sjukdomshistorik och symtombild mer än biomarkörer. Trots bristen på evidensbaserade behandlingar för gruppen har klinisk erfarenhet och mindre studier visat positiva effekter av vissa behandlingar för många patienter

Efter pandemin läggs nu kliniker ner

Förlusten av Bragée kliniker hotar vårdkvaliteten för postcovid- och ME-patienter Vi har idag tyvärr mötts av beskedet att Bragée klinker tvingas säga upp sitt avtal med region Stockholm från den 15 december i år (2023). Sammanfattning Problemet med postinfektiösa tillstånd är stort, inte enbart i Sverige. Betydligt större än vad politiker velat (våga?) erkänna

Efter pandemin läggs nu kliniker ner

Förlusten av Bragée kliniker hotar vårdkvaliteten för postcovid- och ME-patienter Vi har idag tyvärr mötts av beskedet att Bragée klinker tvingas säga upp sitt avtal med region Stockholm från den 15 december i år (2023). Sammanfattning Problemet med postinfektiösa tillstånd är stort, inte enbart i Sverige. Betydligt större än vad politiker velat (våga?) erkänna

Regeringen planerar för Nationellt Kunskapscentrum

Socialministern och sjukvårdsministern hade idag en presskonferens med anledning av postcovid och andra postinfektiösa tillstånd Socialminister Jakob Forssmed och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson hade idag en presskonferens om ett regeringsuppdrag som ska stärka och sprida kunskapen om diagnostik, vård och rehabilitering av personer som drabbats av postcovid och andra postinfektiösa tillstånd. Se Presskonferensen här Enligt presskonferensen ger regeringen i uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram ett kunskapsstöd avseende postcovid och andra postinfektiösa tillstånd, samt undersöka förutsättningarna att starta ett Nationellt Kunskapscentrum för dessa sjukdomstillstånd. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) får även uppdraget att genomföra en kunskapssammanställning för postcovid och postinfektiösa tillstånd

FSI har intervjuat experter och mailat politiker

Det har pågått många politiska diskussioner om vården avseende ME, postcovid och liknande tillstånd genom åren. Nu är det dags att något bättre bör ske. Det bästa är förstås att lyssna på experterna.

Nytt säkrare borreliatest på gång

Effektiviteten i dagens serologiska tester för att upptäcka borrelia har ifrågasatts. I USA har forskarna därför lanserat en ny diagnostisk metod, som bygger på att man identifierar borreliabakteriens DNA i patientens blod eller cerebrospinalvätska vid neuroborrelia. Det är efterlängtat av flera patientföreningar då dagens metoder inte kan skilja på aktiv eller genomgången infektion när IgM lagt sig efter smittotillfället

FSI gör film om postinfektiösa tillstånd

Ordförande Mats Lindström har av FSI styrelse fått uppdraget att göra en film i syfte att belysa behovet av fler regionanslutna specialistkliniker och ökade forskningsanslag avseende postinfektiösa tillstånd.

Debattartikel av Covidföreningen, FSI och RME

Även om regeringen vill satsa 50 milj kr på forskning om långtidscovid tillsammans med att socialstyrelsen tagit fram särskilda diagnoskoder, så räcker inte det. Det behövs specialistkliniker med multidisciplinära team för att kunna ta hand om patienter som lider av långtidscovid respektive ME. England har inrättat 69 specialistkliniker för patienter med långtidscovid

England inrättar 40 kliniker för långtidssjuka efter coronainfektion

Englands sjukvårdsmyndighet NHS kommer inom några veckor lansera 40 specialistkliniker för att ta itu med ihållande symtom efter covid-19 för att hjälpa tusentals patienter som lider av viruset månader efter infektionstillfället Specialistklinikerna, som kommer att öppnas i slutet av november, kommer att samla läkare, sjuksköterskor, terapeuter och annan NHS-personal för att kunna göra fysiska och psykologiska bedömningar av de som har bestående symtom efter covid-19. Tillståndet, som tros drabba mer än 60 000 personer i Storbritannien, kan orsaka fortsatt trötthet, hjärndimma, andfåddhet och smärta. NHS har tillhandahållit 10 miljoner pund (ca 114 milj kr) för att finansiera dessa kliniker

Långvarig antiviral behandling mot post-covid är mycket logiskt

Under många år har forskning pågått avseende ME-sjuka, i synnerhet de som insjuknat efter en viral infektion. Postinfektiösa kroniska tillstånd är tyvärr relativt vanligt. Det har visat sig i flera studier att långvarig antiviral behandling oftast har god effekt

Mer behöver göras för de som har symptom (covid-19)

För att förhindra onödiga dödsfall måste svensk sjukvård ta till sig de internationella rapporter som nu finns, även om inte tillräcklig evidens finns. Det kan finnas en möjlighet att förebygga att fler behöver intensivvård, vilket vi i vår artikel kallar för "fas 2". Att inte göra detta tror vi kommer att kosta onödigt många liv!

Om coronavirus

Vi vill uppmana politiker och myndigheter till att vidta följande åtgärder med anledning av coronavirus: Slopa vägtullavgift och kommunala parkeringsavgifter omedelbart! Verka för att kollektivtrafiken går som vanligt. Det kommer att rädda liv! Det som nu pågår med trängsel i exempelvis Stockholmstrafiken är oförsvarbart! För övrigt vore det bra att alla får en skyddsmask hemskickad. Den bör rekommenderas att användas när man befinner sig i kollektivtrafik

Behandlingssvikt vid borrelios är vanligare än vad läkare uppger

Restsymtom av borrelios är enligt studie aktiv infektion i drygt 40% av fallen Att behandlingssvikt vid behandling av borrelios kan förekomma är inget nytt. Trots det anser svensk sjukvård att det inte existerar. Man utgår helt enkelt från att en standardkur med antibiotika alltid slår ut infektionen

En omfattande sammanställning av 250 studier visar att borreliainfektion kan fortgå trots behandling

Det som är viktigt att veta innan man läser vidare är att svensk sjukvård faktiskt har världens kortaste antibiotikabehandling mot borrelia (normalt 10-14 dagar). Dessutom är de diagnostiska metoder vi har indirekta, och de kan inte avgöra skillnad på aktiv eller genomgången infektion. Infektionsläkare utgår från en praxis - att i princip alltid utgå från att infektionen är genomgången (dvs ej aktiv), om en patient tidigare fått antibiotikabehandling

Många ME-sjuka kan ha förträngning i spinalkanalen

Björn Bragée och Bo C Bertilson med flera publicerade den 27 november 2019 en studie som visar att 111 (49%) av 229 ME-patienter (jml Kanadakriterierna) lider av hypermobilitet (överrörlighet). 205 personer fick genomgå MRI-scanning och av dessa var det 112 (55%) som visade tecken på intrakraniell hypertoni, dvs för högt tryck i huvudet, orsakat av förträngning av spinalkanalen. Läs hela studien här: https://osf

56% av taigafästingarna bär på borrelia

Den engelskspråkiga originalartikeln kommer att publiceras nu på torsdag i Parasites & Vectors

Ny medlem i FSI:s Vetenskapliga råd

FSI startade sin verksamhet 2016. Föreningen har fokus på dels svårdiagnostiserade infektionssjukdomar och dels andra tillstånd som kan resultera i liknande symtombild. Vi inom FSI är långt ifrån nöjda när det gäller sjukvårdens förmåga att diagnostisera och behandla olika sjukdomstillstånd som har överlappande symtom

Referat från ME-konferensen (IiMER) i London den 31 maj 2019

Varje år arrangeras en större internationell konferens om ME i London. Detta utgör enbart en personlig sammanfattning av ordföranden Mats Lindström, som representerade FSI på plats. Det kan nämnas att det var oerhört mycket information som levererades på kort tid, varför en reservation för eventuella felaktiga tolkningar måste ges

Den internationella ME-dagen uppmärksammades idag över hela världen

#MillionsMissings-kampanjen är del av en global rörelse. Idag uppmärksammades den internationella ME-dagen på över 300 ställen i världen. I Sverige ställdes hundratals tomma skor ut med personlig berättelse på torg runt om i landet för att synliggöra ME-sjuka som saknas från sina arbeten, skolor, vänner och familjer

FSI släpper en svensk version av Believe Her

Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI) har köpt rätten att använda instrumental till nedan låt för en egen svensk version Texten beskriver svårigheten att leva med en kronisk sjukdom som idag saknar biomarkörer, dvs avvikelser i standardtester hos sjukvården. Många patienter bemöts tyvärr av okunskap och förutfattade meningar. Youtubelänk till låten Stöd FSI Bli gärna medlem i FSI och stöd oss i vårt arbete i att verka för bättre diagnostik och behandling inom svensk sjukvård, samt ett tryggare sjukförsäkringssystem

Överläkare Gunnar Olsson svarar FSI om "ACT-studien"

Det har framkommit en del frågetecken kring ACT-studien som bedrivs gällande ME. Inte minst när det gäller själva studieupplägget, där patienter med ansträngningsutlöst försämring > 24 h som obligatorisk symtomkrav, ska genomföra fysiska aktiviteter. Med anledning av det och vissa andra frågetecken kring studien, har vi i styrelsen för FSI ställt ett antal frågor till Olsson för att försöka bringa klarhet i vad studien egentligen har för syfte, då vi alla vet att aktivitet som inte är inom ramen för den energi man har, som ME-sjuk, gör en sämre

Bragée har nu ingen kötid för de med remiss (ME/CFS)

Överläkare Björn Bragée Björn Bragée kan nu meddela att de efter extremt arbete eliminerat sina köer. Den som kommer på remiss erbjuds tid omedelbart. Man kan förstås själv behöva ha lite längre tid, för att fylla i enkäter, ordna hjälp o

Fästingar överför även andra infektioner än Borrelia och TBE

En majoritet av de som lider av borrelia har andra infektioner enligt studie I en nyligen publicerad studie i Scientific Reports upptäcktes att 65% av patienter med misstänkt borreliainfektion även hade andra sjukdomstillstånd, och svarade positivt på flera mikrober. Detta innebär att mikrobiella infektioner hos dessa patienter inte följer "Theory of One Microbe, One-disease". Dessutom har forskarna, Garg et al

Kort reflektion från den nordiska konsensuskonferensen om fästingrelaterade sjukdomar

Den 15 - 16 oktober 2018 deltog Conny Dalfors och Mats Lindström i en nordisk konferens som syftar till att ta fram gemensamma rekommendationer avseende fästingrelaterade sjukdomar i Norden. Samarbete har pågått sedan 2015 mellan olika expertgrupper från de nordiska länderna.

Medfödd Borrelia erkänns nu av Världshälsoorganisationen (WHO)

Kenneth Sandström blev av med sin svenska läkarlegitimation då han behandlade människor som var svårt sjuka i bland annat fästingrelaterade sjukdomar. En del av dem kan till och med ha varit sjuka från födseln. Han var framgångsrik och lyckades behandla majoriteten av de som allmän sjukvård såg som hopplösa fall

Svensk studie med tänkbar hypotes till varför fler kvinnor än män drabbas av autoimmuna sjukdomar

"– Det är jätteviktigt att förstå vad som ligger bakom att de här sjukdomarna är så mycket vanligare bland kvinnor. På så sätt kan man på sikt behandla sjukdomarna på ett bättre sätt, säger Åsa Tivesten, professor i medicin vid Sahlgrenska akademin, överläkare och en av författarna till studien. "

Borreliadiagnostik går inte att lita på

Borrelia är en infektionssjukdom som överförs från fästing. Antalet fästingar har ökat tiofalt på en 20-årsperiod. Antalet borreliafall och även andra fästingöverförda sjukdomar har förstås också ökat på ett betydande sätt

FSI deltar i Malou Efter tio på måndag den 16 april kl 10.00-12.00

Om kronisk borrelia på TV4, måndag den 16 april kl 10. 00-12. 00 Malou Efter 10 kör en helsatsning på fästingsjukdomar nästa vecka, varje dag

Dags att berätta en berättelse - Av Huib Kraaijeveld, Ordförande On Lyme Foundation

Vi lever alla i berättelser. Berättelser vi berättar för oss själva och varandra. Men vad sker om vi berättar en falsk berättelse? En historia där miljontals människor plötsligt kan försvinna? Den nuvarande berättelsen om Borrelios - som kallas för 'senaste modesjukdomen för unga kvinnor' av några - är en berättelse som består av missförstånd, förenklingar, bias för kön och erkännande

Triggas autoimmunitet av tidigare eller pågående infektioner?

Ett överaktivt immunförsvar kan leda till autoimmuna sjukdomar Autoimmun sjukdom är när immunsystemet angriper och förstör frisk kroppsvävnad snarare än antigenerna det är tänkt att angripa. Vävnadsskador, organskada och förändringar i organfunktion är några av resultaten av autoimmuna sjukdomar. Det finns fler än 80 olika autoimmuna sjukdomar som är resultatet av ett överaktivt immunsystem, såsom Lupus, Crohns sjukdom, Ulcerös colit, Gluteninolerans, Överaktiv och underaktiv sköldkörtel, Psoriasis, Eksem, Scleroderma, SLE, Sjögrens syndrom, MS och reumatism

P4 Göteborg har haft fokus på ME/CFS denna vecka - här är länkarna

ME/CFS, även kallat "kroniskt trötthetssyndrom" som kan vara ett missvisande uttryck, är en mycket funktionsnedsättande diagnos, där kardinalproblemet är ansträngningsutlöst försämring. De som lider av sjukdomen har stora problem med kraftig energilöshet, sömnbrist, muskelvärk med mera, och så fort de anstränger sig, blir de betydligt sämre i flera dygn till veckor. P4 Göteborg har nu i några inslag uppmärksammat denna diagnos

FSI-konferens - nu på nätet

Den 2 september 2017 ägde den första FSI-konferensen rum. Målgruppen var sjukvårdspersonal, politiker, media och medlemmar såväl i föreningen som i andra patientföreningar.

FSI anordnar konferens i Landstingshuset nu på lördag

Nu på lördag den 2 september anordnar föreningen en internationell konferens i Landstingshuset, Stockholm. Det blir ett mycket intressant och fullspäckat program på 4 timmar. Enbart medlemmar samt media, politiker och sjukvårdsanställda är inbjudna

Ny vetenskap om fästingburna sjukdomar står mot föråldrad vetenskap som cementerats av nationellt utsedda experter

Patienter får inte adekvat hjälp utan tvingas till egenfinansierad vård. I detta öppna brev till socialministern beskriver Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI) problembilden samt presenterar en sammanställning av de viktigaste studier och vetenskapliga artiklar som visar att den forskning Sveriges utsedda experter utgår från är förlegad, och därmed behöver uppdateras.

En jurist ingår nu i det vetenskapliga rådet

Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI) har sedan tidigare tre doktorer och en farmaceut i det vetenskapliga rådet. Rådet är i första hand till för styrelsen att agera bollplank i vetenskapliga frågor, och snart även frågor som rör juridiska frågor med tonvikt på humanjuridik och mänskliga rättigheter.

Ordföranden i FSI intervjuas av Sveriges Radio P4 Väst

Anledningen till att jag, Mats Lindström, var med och startade FSI var enbart för att min fru blev bättre av egenfinansierad vård, och att jag vill hjälpa andra. Vinklingen i detta radioprogam verkade vara mer varför FSI bidrar till att folk åker till Tyskland och blir ruinerade utan effekt - till och med med risk för sina liv enligt barnläkaren Mats Reimer, som var intervjuad i samma program. Programledaren inledde med att jag är ordförande för en "kontroversiell" förening

Dr Kenneth Sandström refererar från prof John S Lamberts redovisning vid ILADS-konferensen den 19 maj i Paris

Allt handlar inte om borrelia. Det finns en mängd andra infektionssjukdomar som kan leda till överlappande symtom med diagnoser som idag saknar biomarkörer - ofta på grund av undermåliga diagnostikmetoder. Dr Kenneth Sandström ger här ett mycket intressant referat från professor Jon Lamberts redovisning av en undersökning av 100 patienter

Textad intervju med professorer om ME/CFS

Invest in ME Research har anordnat konferenser i 12 år. En höjdpunkt där världens ME-forskare samlas under några dagar och delar med sig av sina studier och teorier. I detta inlägg har vi lagt ut en textad version av intervjun med professorerna Jonas och Jonas efter årets konferens

Kort intervju med två svenska professorer om ME/CFS

https://youtu. be/A6mzt-JxdIE Invest in ME Research har anordnat konferenser i 12 år. En höjdpunkt, då världens ME-forskare samlas under några dagar och delar med sig av sina studier och teorier

Kort referat från dagens ME-konferens i London

Har skrivit på mobilen så viss reservation för en del skrivfel. Talare 1 Professor Ian Charles är chef för Institute of Food Research, Storbritannien. Hans forskningsintressen innefattar smittsamma sjukdomar och mikrober som påverkar hälsan och välbefinnandet

"Debatten kan ofta för en utomstående uppfattas som religiös"  

Lars Wikström (ledamot i FSI) är inte mikrobiolog eller anser sig själv vara särskilt kunnig rörande de kemiska/biologiska mekanismer som gör att vissa människor insjuknar i fästingburna infektioner. Däremot anser han att det är intressant, att som utomstående försöka förstå vad våra svenska och andra experter egentligen säger, när de pratar om diagnostiken inom detta uppenbarligen mycket komplexa område.

Tack vare Dr Kenneth Sandström kan medlemmen Fredrika efter svår sjukdom nu börja arbeta

Dr Kenneth Sandström blev nyligen avlegitimerad för att han inte följt de behandlingsrekommendationer (borrelia) som Sverige är ensamma om, och därmed saknar internationell evidens. Fredrika var mycket svårt sjuk i 7 år. År 2012 fick hon ME-diagnos

Dr Kenneth Sandströms fall behandlades felaktigt i Ansvarsnämnden

Allt stöd för Dr Kenneth Sandströms sak finns självklart inte redovisat i detta inlägg. Men det finns en hel del saker som är anmärkningsvärda. Ytterligare bevisning kommer att användas i Förvaltningsrätten.

Nina Ström tackar Kenneth Sandström som höll vad han lovade

Det är märkligt att en svensk läkare som verkligen gör vad han kan, och dessutom lyckas, blir avlegitimerad. Det handlar om infektioner som är oerhört svåra att diagnostisera med svenska labb-prover. Den kliniska bilden, som läkare ska ta hänsyn till, verkar vara av underordnad betydelse i de fall hudrodnad saknas

Leg psykoterapeut ger sitt stöd till Dr Kenneth Sandström

FSI får många mail från enskilda som både behandlats eller känner till andra som behandlats av Dr Kenneth Sandström. Många har blivit hjälpta. Det har Ansvarsnämden inte tagit hänsyn till eller ens berört i sitt beslut att återkalla hans läkarlegitimation

Läkarstuderande tvingades till vård utomlands

Detta är en redovisning av ett faktiskt händelseförlopp och det överlåts åt läsaren att dra sina egna slutsatser kring saker som orsak och verkan. Huvudpersonen NN i berättelsen studerar idag vid läkarlinjen och föredrar att få vara anonym. Att kunna studera till läkare är en dröm som gått i uppfyllelse och NN vill inte att denna historia ska få negativa konsekvenser för framtiden

Ordföranden skriver om sin fru

I detta inlägg kommer jag presentera en artikel jag skrev för drygt ett år sedan. Över 30 000 personer läste den. Anledningen till mitt engagemang i föreningens arbete - att verka för bättre diagnostik och behandling inom svensk sjukvård - har inte direkt med min fru att göra, utan alla andra

Ytterligare en som Dr Kenneth Sandström hjälpt

Detta inlägg är lite mer känslomässigt författat, men Jenny som skrivit det, mår idag mycket bättre tack vare Dr Kenneth Sandström.

Småbarnsmamman Therese 28 hänvisades till psykolog då hon hade svår neuroborrelios

Att Dr Kenneth Sandström varit många behjälpliga som inte annars fått hjälp av svensk sjukvård är odiskutabelt. Sandström har trots det avlegitimerats av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, då han anses ha använt sig av för långvarig antibiotikabehandling och förlitat sig på internationella behandlingsrekommendationer som ILADS står bakom. I ansvarsnämndens beslut kan man läsa att ILADS är en oseriös organisation, trots att ILADS har flest vetenskapliga studier och artiklar som underlag för sina rekommendationer

Leias mamma tackar Dr Kenneth Sandström

För ganska precis ett år sedan publicerades artikeln om Leia 6 år, som Dr Kenneth Sandström räddade efter att svensk sjukvård inte kunde hjälpa henne, pga att de följde de ålderstigna behandlingsrekommendationer som utgår från 90-talet. Det var en stark berättelse som återgavs av Leias mamma Caroline. Inlägget har lästs och delats av närmare 50

Universitetslektor inom sjukvården fick diagnosen MS, det visade sig vara kronisk borrelia

Jag fick ett mail från Kerstin Forslund. Hon fick MS-diagnos 1991, men blev inte bättre av immundämpande medicinering. Efter att ha fått veta att hon hade borrelia, och några månaders antibiotikabehandling av Dr Rolf Luneng, med hjälp av Dr Kenneth Sandström (båda nu avlegitimerade läkare), behövde hon inte längre MS-medicinen

Sammanfattning om Dr X och återkallelsen av hans läkarlegitimation

En mycket populär läkare har blivit av med sin läkarlegitimation på grund av att Ansvarsnämnden (HSAN) på felaktiga grunder fattat beslut. Underlaget baseras på uppgifter från så kallade externa experter, där i vart fall en av dem visat att han inte är intresserad av att omvärldsbevaka. Rena lögner om ILADS finns med som grund för beslutet

En av de få som föreslagits antibiotikabehandling av CVI i Uppsala berättar sin historia

Susanne Lundström är en av de som undersökts på Nationellt centrum för vektorburna infektionssjukdomar i Uppsala. Hon fick vänta i ca ett halvår på behandling avseende en redan konstaterad infektion. Efter många års svår sjukdom så räckte förstås inte 2 veckors antibiotika

Jag var en av de 13 som HSAN använde emot Dr Kenneth Sandström i sitt beslut. Jag hade MS-diagnos, men hade borrelia! Kenneth räddade mig!

Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) fattade på felaktiga grunder beslutet att återkalla Dr Kenneth Sandströms läkarlegitimation. Bland annat på grund av en konservativ men ”mediaglad” professor som vägrar ta till sig av internationell kunskap. Professorn har även varit nedlåtande mot patientgruppen i flera sammanhang – samtidigt som han är en av de ansvariga för Nationellt Center för Vektorburna Infektionssjukdomar i Uppsala

Ansvarsnämnden hade felaktig information om ILADS vid tidpunkten för beslut att återkalla läkarlegitimation

Alla som har följt den vetenskapliga och politiska utvecklingen när det gäller borrelia bör ha en grundläggande kännedom om debatten. Å ena sidan, International Lyme and Associated Diseases Society (ILADS) som rekommenderar antibiotika vid behov, baserat på den behandlande läkarens kliniska bedömning. Å andra sidan Infectious Diseases Society of America (IDSA), som rekommenderar en kort kur av antibiotikabehandling för Borrelia (oavsett hur svår infektionen är)

Beslutet att återkalla Dr Kenneth Sandströms läkarlegitimation är fel

Det finns många som har blivit hjälpta av Dr Kenneth Sandström. Vi kan hänföra till flera fall. Idag börjar vi med ett av alla, men först ska vi bemöta det beslut som ligger till grund för återkallandet - även publicera delar av Dr Wolfgang Klemanns egna dokumenterade behandling av 90 patienter med "kronisk borrelia"

Ny studie med IL1-hämmare mot ME/CFS

Resultatet var inte det man hoppats på. Det kan bero på för kortvarig behandling eller ineffektivt administreringssätt. Men även att flera andra cytokiner kan behöva dämpas.

Vi söker efter Er som behandlats av "Dr X"

Det handlar inte om "pseudoborrelia". Det handlar om ett utvecklingsområde där osäkerheten fortfarande är stor, både vad gäller diagnostik och behandling. Vi i FSI styrelse önskar att prestige nu lämnas åt sidan och att vi försöker lösa detta tillsammans, vilket förstås innebär att vi alla måste erkänna att vi inte är bäst på allt i Sverige

Dr Steven Phillips ger Dr Kenneth Sandström stöd

Dr Steven Phillips, medlem i det vetenskapliga rådet för FSI, är en av världens främsta experter inom vektorburna infektioner. I denna artikel (engelska) beskriver han när och varför Rifampicin (Rifampin) bör användas (56 källhänvisningar),

Sweden needs help for better diagnosis, treatment and knowledge about tick-borne diseases

The top doctor in Sweden for treatment of advanced Lyme disease has been suspended from practicing medicine, leaving hundreds of patients without care in a country with a large and growing problem of tick-borne diseases

Dr X läkarlegitimation återkallad

Den 28 februari 2017 beslutade Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd att Dr Kenneth Sandströms läkarlegitimation med omedelbar verkan ska återkallas.

ME-patienter sökes

Bragée Kliniker (Stockholm) söker patienter med diagnos ME/CFS som blivit bättre av behandling mot annat sjukdomstillstånd

Ny analys av PACE-studien om CFS visar att KBT och gradvis ökad träning (GET) inte fungerar

640 patienter var delaktiga i den s. k. PACE-studien som publicerades år 2011

En av de ”99” som inte fick behandling i Uppsala (NCVI) berättar sin historia

Företrädare för Nationellt Centrum för Vektorburna infektioner i Uppsala (NCVI) har i media gått ut med att enbart en av 100 som undersökts på mottagningen rekommenderats behandling med antibiotika

Thomas, 61, ordinerades salva, fotinlägg och stödstrumpa mot borrelia

Det finns en anledning till att denna förening har bildats. Det bör överlåtas ett större ansvar till läkare att utgå från deras erfarenheter och inte enbart styras av vissa riktlinjer.

Borrelia är svårdiagnostiserad och i vissa fall svårbehandlad

Borrelia är svårdiagnostiserad och är i en del fall svårbehandlad Du behöver inte ha haft ett fästingbett för att smittas av Borrelia. Att få borrelia diagnostiserad kan vara mycket svårt om du gått med infektionen länge. Borrelia tillhör familjen spiroketer och agerar som en korsning mellan en bakterie och en parasit

Förslag till julklapp till en vän som redan har allt

För er som inte orkar köpa julklappar (till vuxna) Om ni inte gillar årets julklapp (VR-glasögon) som bestämdes av "någon". Ge då bort ett medlemskap i FSI istället. Gå in på http://fsi-sverige

Stort tack till Kanal 5, Jonas & Anki!

Vänner till Jonas och Anki kontaktade Sofias Änglar (Kanal 5) för att deras hus var i stort behov av att renoveras. Programmet kom dock att handla mycket om svårigheten med att diagnostisera och behandla svårdiagnostiserade infektionssjukdomar.

Enligt svensk forskning är Rickettsia vanligare än man trott

44% av fästingbitna i Sverige var seropositiva för Rickettsia

Pressmeddelande - Borrelia är underdiagnostiserat i Sverige

Bara en av cirka 100 patienter har rekommenderats antibiotikabehandling efter utredning på infektionsklinikens specialistmottagning på Akademiska sjukhuset (CVI). Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar anser att dessa uppgifter är helt orimliga.

En som tänker på andra

Marie Blom skickade ett meddelande till mig via messenger "Om jag sätter in 1000 kr så kan ju jag och fyra till komma med i föreningen. Det finns ju många ensamstående med barn och det är snart jul. Då är det ju inte så lätt att få ekonomin att gå ihop

Fibromyalgi kunde identifieras i 93% av fallen i ny studie

Forskare vid University of Colorado Boulder har upptäckt en biomarkör i hjärnan Enligt deras resultat kan metoden identifiera fibromyalgidrabbade med 93 procents noggrannhet. Det är ett potentiellt genombrott för framtida kliniska diagnoser och behandling av fibromyalgi. 5 miljoner drabbbas av fibromyalgi årligen i USA Centers for Disease Control and Prevention (CDC) uppskattar att fibromyalgi drabbar mer än fem miljoner vuxna årligen i USA, med betydligt högre förekomstfrekvens hos kvinnor än hos män

Studie om hur borreliabakterier sprider sig i kroppen

Borreliabakterierna kan ”klamra sig fast” i insidan av blodkärlets vägg En ny studie visar hur bakterierna kan hålla sig fast i insidan av blodkärlens väggar, likt ett barn på en klätterställning, och därefter ta sig igenom endotelcellerna, det lager av celler som täcker blodkärlens insida. Det är även en hypotes Dr Wolfgang Klemann utgår från. Läs mer här under p

Japansk studie visar på biomedicinska avvikelser hos ME-patienter

Ett diagnostiskt test kan utvecklas baserat på förhållandena av metaboliter i plasma Yamano, E. et al har undersökt plasma och jämfört 67 ME-patienter (Fukuda-kriterier) med 66 matchande friska kontrollpersoner. Genomsnittsåldern på patienterna var ca 38 år och svårighetsgrad av allmäntillstånd utvärderades med hjälp av en beskrivande skala som sträcker sig från 0 (bäst performance status) till 9 (sämst performance status) där medelvärdet var 5

Välkommen till Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI)!

Den nya hemsidan är nu lanserad och vi kommer regelbundet att lägga upp nyheter som berör föreningens intresseområde!
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats