Nyheter – april 2024
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2017

Efter pandemin läggs nu kliniker ner

Publicerad onsdag 31 maj 2023, 17:25

Förlusten av Bragée kliniker hotar vårdkvaliteten för postcovid- och ME-patienter

Vi har idag tyvärr mötts av beskedet att Bragée klinker tvingas säga upp sitt avtal med region Stockholm från den 15 december i år (2023).

Sammanfattning
Problemet med postinfektiösa tillstånd är stort, inte enbart i Sverige. Betydligt större än vad politiker velat (våga?) erkänna. Tidigare talade man om ca 40000 ME-sjuka i landet. Nu är det ännu fler som drabbats av postcovid, och de får nu på löpande band diagnos ME/CFS då närmare halva patientgruppen med postcovid uppfyller symptomkraven.

Förvisso har Socialstyrelsen fått regeringens uppdrag att se över möjligheterna att inrätta ett nationellt kunskapscentrum med inriktning på postcovid och "andra postinfektiösa tillstånd" (oklart om ME/CFS kommer ingå). Parallellt verkar politikerstyret i region Stockholm ha svårigheter att tillgodose att alla med detta sjukdomstillstånd ens kan få komma till en specialist inom rimlig tid.

Mer behöver göras, för trots allt finns mycket kompetens utifrån klinisk erfarenhet "utplottrat" på få ställen i landet. Tyvärr verkar det som att den kompetensen inte tillräckligt har kunnat samlas upp på fler ställen.

Vore det inte vettigt att exempelvis region Stockholm identifierar de kompetenser som finns idag och omhändertar den på bästa sätt? Det är symptomatiskt för den vård som finns i Sverige med både bristande regional och nationell styrning. Vården verkar nte lika för alla.

Bakgrund
Region Stockholms politiker har den 21 februari 2023 valt att säga upp avtalet med Bragée kliniker inom två år för att ta över ansvaret för vården av ME-patienter inom regionens egen regi. Beslutet verkar ha fattats utan tillräcklig analys av konsekvenserna och utan att ta hänsyn till de långsiktiga följderna för både patienter och vårdpersonal. De med postcovid har fått vänta upp till 18 månader innan de kan få komma till postcovid-kliniken i Huddinge.

Konsekvenser
Denna plötsliga förändring har medfört att Bragée kliniker står inför en oviss framtid och förlorar värdefullt vårdpersonal som nu söker trygghet och stabilitet. Kliniken har därför tvingats att säga upp avtalet själva inom sex månader och eventuellt starta en privat verksamhet. Detta innebär att en betydande mängd erfarenhet och expertis går förlorad för ME-patienterna inom regional regi. Vi kan inte bortse från den skada som detta medför för både kontinuiteten och kvaliteten på vården.

Bristande möjlighet att omhänderta patienter
Det är viktigt att betona att region Stockholm inte har möjlighet att direkt ta över ansvaret för alla de patienter som nu blir utan en vårdgivare inom sex månader. Husläkarna på vårdcentralerna är inte rustade för detta då de i övrigt har minst 1200 patienter på sin egen lista. ME/CFS och postcovid är komplexa sjukdomar som kräver specialiserad kunskap och expertis för att tillhandahålla adekvat vård och stöd. Bragée kliniker är den enda regionalt anslutna ME-kliniken i hela landet, och att många med postcovid nu får ME-diagnos innebär ett ännu större behov av att omhänderta denna stora patientgrupp. Att snabbt etablera en fungerande struktur inom regionen är en utmaning som inte kan underskattas.

Förslag
För att säkerställa en fortsatt hög vårdstandard och undvika onödigt lidande för alla patienter vädjar vi att region Stockholm omprövar sitt beslut att säga upp avtalet med Bragée kliniker. Istället bör man sträva efter att förhandla fram ett nytt avtal som ger både patienterna och vårdpersonalen en tryggad framtid. Att bevara den befintliga expertisen och erfarenheten är avgörande för att kunna erbjuda en adekvat vård.

Avslutning
ME- och postcovidpatienter förtjänar inte att bli offer för politiska beslut som hotar deras vård och livskvalitet. Genom att arbeta tillsammans kan vi ha som målsättning att vården förblir intakt och att patienterna får den vård de behöver och förtjänar.

Vi uppmanar därför politikerna inom region Stockholm att ompröva sitt beslut och prioritera samarbetet med Bragée kliniker för att säkerställa en fortsatt tryggad och kvalitativ vård för patienterna.

Det är vårt ansvar att agera till förmån för patienternas välbefinnande och ge dem den vård de så desperat behöver.

Detta inlägg kommer att skickas till samtliga sjukvårdspolitiker inom region Stockholm samt samtliga riksdagsledamöter inom socialutskottet. Vi förväntar oss ett klokt svar och en klok åtgärdsplan!

Styrelsen genom

Ordförande Mats Lindström

Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI)

Epost: kontakta.fsi@gmail.com


  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats