Nyheter – april 2024
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2017

Kommande skrivelse till myndigheter och politiker

Publicerad onsdag 14 jun 2023, 20:43

FSI kommer inom kort tillskriva Socialstyrelsen och andra berörda parter och framföra vår oro angående vården av patienter med Myalgisk Encefalomyelit (ME) och postcovid. Vi kommer i ett ganska omfattande dokument med olika källor förmedla att patienterna kräver individuell behandling baserat på sjukdomshistorik och symtombild mer än biomarkörer. Trots bristen på evidensbaserade behandlingar för gruppen har klinisk erfarenhet och mindre studier visat positiva effekter av vissa behandlingar för många patienter.

I skrivelsen betonar vi vikten av att inte begränsas till effektstudier. Dessutom att behandlingar baserade på klinisk erfarenhet bör beaktas mer för dessa sjukdomar. Vi nämner exempelvis behandlingar som Lågdos Naltrexon, B12-injektioner, IVIg och Valganciklovir, som alla visat positiva effekter på stora undergrupper.

Vi är även oroade över nedläggningen av specialiserade kliniker för ME och postcovid, vilket kan leda till förlust av klinisk erfarenhet. Vi efterfrågar i skrivelsen fortsatt specialiserad vård och ökad kunskap för att möta behoven hos ME- och postcovidpatienter.

Dessutom behövs nu en omedelbar kunskapsöverföring från Bragée ME-Center när deras vårdavtal med region Stockholm tar slut i december i år. Där finns en enorm klinisk erfarenhet som självklart måste omhändertas. Kliniken är i praktiken den enda idag som omhändertar ME-patienter från hela landet. Många med postcovid får nu även diagnos ME.

Flera av våra medlemmar vittnar om att husläkarna på vårdcentralerna förvägrar att fortsätta skriva ut sådan behandling som individuellt gett positiv respons, trots att risken för allvarliga biverkningar är små.

Hälso- och sjukvårdslagen tillåter individuell behandling om man väger nyttan mot riskerna. Tyvärr är det få husläkare som har klinisk erfarenhet av postinfektiösa tillstånd, och de säger som regel nej till behandling som de anser är experimentell.

Det hela kan anses vara fyrkantigt och visa brist på sunt förnuft. Allt är inte svart eller vitt. I avsaknad på evidens finns det en gråzon. Att helt utesluta den på grund av brist på evidensbaserade studier är ett stort svek mot många tiotusentals sjuka.

Mats Lindström

Ordförande

FSI

E-post kontakta.fsi@gmail.com

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats