Nyheter – april 2024
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2017

Minst 50 000 ME-sjuka står utan adekvat vård

Publicerad lördag 25 nov 2023, 16:53

1. Inledning
Vårdcentraler saknar de nödvändiga förutsättningarna för att tillfredsställa behoven hos alla ME-sjuka.

I takt med att Bragée ME-Center avslutar sitt regionala avtal den 15 december står över 50 000 ME-sjuka utan adekvat vård i Sverige. Trots den växande efterfrågan på förbättrad vård och ökad förståelse för ME/CFS möter patienter motstånd och brist på kunskap från många vårdcentraler. Det bristande stödet förvärrar den oro som de sjuka känner inför sin framtid. Det är hög tid att bryta den nuvarande trenden och säkerställa att ME-sjuka får den vård och respekt de förtjänar genom att etablera specialiserade kliniker runt om i landet som kan tillgodose behoven hos denna svårt drabbade patientgrupp.

Att investera i adekvat vård och stöd för ME-sjuka kan även ge betydande samhällsekonomiska vinster. Genom att möjliggöra tidig diagnos och behandling kan man potentiellt minska långvariga sjukskrivningar och öka möjligheterna för patienter att återgå till arbetslivet. Dessutom kan en satsning på forskning och specialiserade kliniker för ME öka kunskapen om sjukdomen, vilket i sin tur kan leda till effektivare behandlingsmetoder och långsiktiga besparingar inom hälso- och sjukvården. En målinriktad strategi för ME-sjuka kan därmed inte bara förbättra livskvaliteten för många, utan också generera långsiktiga ekonomiska fördelar för samhället som helhet.

Genom denna artikel önskar vi belysa våra erfarenheter av klinisk praxis och analysera de beslut som har fattats, samt vilka konsekvenser de lett till. Det är vår förhoppning att dessa aspekter verkligen granskas av beslutsfattande politiker, men även av ”granskande” journalister, för att säkerställa en rättvis och heltäckande bedömning av situationen.

2. ME-sjuka som nu besöker vårdcentraler får inte fortsatt fungerande behandling
Medlemmar har kontaktat vårdcentraler för att finna ME-kunniga läkare och möts då av ovilja och okunskap, vilket förvärrar den oro ME-sjuka känner för sin framtid. Det är hög tid att bryta den nuvarande trenden och säkerställa att ME-sjuka får den vård och respekt de förtjänar genom att inrätta det antal specialistkliniker som erfordras, runt om i landet, för att kunna omhänderta denna svårt lidande patientgrupp.

3. Angående inrättandet av en utredningsenhet i region Stockholm
Vad vi erfar är det postcovid-mottagningen på KI Huddinge som nu får uppdraget att även vara utredande enhet för ME/CFS från och med den 15 december. Det kommer förstås inte att kunna hjälpa den stora massan. Det handlar, vad vi förstått, enbart om diagnostisering och konsultation. Tillräcklig tid för konsultation kommer varken husläkare eller den utredande enheten förfoga över utifrån hur många som de facto lider av ME. Lägg därtill att ca hälften av alla med postcovid kvalificerar sig för ME-diagnos enligt studier.
ME/CFS and Post-Exertional Malaise among Patients with Long COVID - PMC (nih.gov)

4. Klinisk erfarenhet har visat att det idag finns behandling för undergrupper av ME
Klinik efter klinik, som haft fokus på ME, har lagts ned genom åren. Vi har noggrant följt den historiska utvecklingen sedan många år då vi började fokusera på postinfektiösa tillstånd och ME.

Gottfrieskliniken hade framgång med att många framför allt blev bättre av B12-injektioner tillsammans med tillägg av folat (B9). De kunde även visa att en majoritet av ME-sjuka hade hög halt av homocystein i ”ryggmärgsvätskan”. B12 och B9 i kombination har visat sig sänka nivån av homocystein. Dessutom gör B12 att kroppens röda blodkroppar kan syresätta kroppens celler på ett bättre sätt.

Redan år 2013 visade ME-mottagningen vid Gotahälsan att Lågdos Naltrexon (LDN) hade en bra effekt på en undergrupp.

ME-mottagningen i Stora Sköndal hade även framgång med att förskriva bland annat B12-injektioner och LDN till ME-sjuka.

Nu läggs även Bragée ME-Center ner. Och de har förstås en enorm kunskap och erfarenhet som inte tillvaratagits.

5. Patientföreningens resultat av 724 tillfrågade
Vi som patientförening har försökt samla in den kliniska erfarenhet som finns genom åren, eftersom ingen regional eller nationell institution verkar ha haft detta intresse, eller fått detta uppdrag. 724 st svarade på en enkät för snart två år sedan, om vad som hjälpte dem till ett bättre mående.

5.1. B12-injektioner
Av 408 som fått prova B12-injektioner tillsammans med vitamin B9 hade 65,8% positiv respons (3,8 på en femgradig skala). Tilläggas bör att många som blivit bättre hade normala B12-värden i blod från behandlingsstart. Märkligt? Ja, men med anledning av tidigare beskrivning, så har B-vitaminer en kompenserande effekt som inte går att bortse ifrån. Trots att ingen vet exakt varför ett blodprov kan visa normalnivå.
Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

5.2. Lågdos Naltrexon (LDN)
Av 228 som fått prova LDN hade 67,5% positiv respons (3,6 på en femgradig skala). Här finns det en nästan 3 gånger större risk för biverkningar än vid behandling med B12. Men det kan vad vi erfar utifrån alla patientberättelser relateras till att LDN måste sättas in med en väldigt låg dos initialt, och trappas upp långsamt.
Ingen fotobeskrivning tillgänglig.
5.3. Betablockerare
Betablockerare kan ha viss positiv effekt på ca hälften av de som får prova. Det är även ett av de läkemedel som Läkemedelskommittén rekommenderar. Här är det dock ännu fler som rapporterar biverkningar.
Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

5.4. Antiviral behandling
Frågan var inte specifik om vilket antiviralt läkemedel som använts. Men oftast är det Valaciklovir (Valtrex) eller Valganciklovir (Valcyte) som de flesta fått prova. Antalet som svarat är relativt få (n=108), men här har vi noterat många enskilda patientberättelser om att de blivit helt friska eller väsentligt bättre. Det är anmärkningsvärt. Det kommer vi återkomma om i en filmpresentation, där flera har intervjuats. Vi är medvetna om att några få kan få biverkningar, vilket är högst beklagligt. Däremot finns mycket som talar för att både ME-sjuka och de som lider av postcovid, kan ha en variabel immunbrist (brist på antikroppar, bla EBNA-1), och därmed inte kan hantera alla de virus som en vanligt frisk person kan göra. Det har jag som ordförande skrivit mycket om på min privata blogg med hänvisningar till studier, men vi ska på ett mer sakligt sätt förklara allt vid den kommande filmen. Detta kan vara det hetaste spåret avseende den faktiska grundorsaken till ME för en relativt stor undergrupp.
Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

5.5. Immunglobulin
Med anledning av det som framfördes ovan - om att många med ME troligen lider av en variabel immunbrist - så kan man logiskt förstå att det kan vara effektivt att tillföra antikroppar från friska människor, i de fall man har brist. Det är få som svarat på enkäten. Men de som fått prova har nästintill två tredjedelar upplevt en mycket god effekt av behandlingen. Immunglobulin kan ges antingen via intravenös eller subkutan behandling. Nyligen intervjuade jag en person med ME som nu ska börja arbetsträna tack vare subkutan behandling med immunglobulin.
Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

5.6. Metformin
Intressant med metformin är att det normalt används för de som lider av diabetes. Det kan dock ha en god effekt på en undergrupp av ME – trots normala glukosvärden i blod. Underlaget här är dock för få, att utifrån det enbart dra några slutsatser. Metformin är en så kallad AMPK-aktiverare, och nyttjar glukos till energimetabolismen på ett effektivare sätt. Vi som har läst på om ME känner mycket väl till att mitokondrierna har problem att tillverka tillräckligt många ATP-molekyler som generar energi i kroppens alla celler. Det finns det mycket studier om. Jag har skrivit en del om detta, med hänvisning till studier och relaterat till intervjuer med framstående experter inom området.
Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

6. Riktlinjer gick ut till vårdcentralerna den 20 september 2023
Med anledning av att vårdcentralerna får det primära ansvaret att ta emot ME-patienter gick Läkemedelskommittén ut med att ME-sjuka i praktiken enbart bör få symtomlindrande läkemedel mot nedstämdhet, smärta, sömnsvårigheter och hjärtklappning. Vid mejlkontakt med ordförande i Läkemedelskommittén bekräftades på förfrågan att de inte innan utskicket inhämtat information om klinisk erfarenhet om specifikt ME/CFS - bland annat har hänsyn ej tagits till den erfarenhet Bragée ME-Center byggt upp under många år. Läkemedelskommittén hade heller inte för avsikt att uppdatera informationen om att fungerande behandling bör fortgå.

6.1 Är det rätt eller fel att fortsätta med en fungerande behandling?
Eller ska behandlingen avslutas för att det saknas tillräckligt evidensbaserade studier? Fundera både en och två gånger på det. I det sista svar FSI fick från ordföranden i Läkemedelskommittén lyder följande mening så här: ”- Vi har försökt vara tydliga med vikten av den individuella bedömningen och har inte heller avrått från någon av de behandlingar som redan används”. Det senare verkar tyvärr inte ha framgått hos praktiserande läkare på vårdcentralerna.
Läkemedels­rekommendation vid ME/CFS saknas - Janusinfo.se


7. Ett 50-tal vårdcentraler har svarat skriftligt - svårt sjuka nekas fortsatt hjälp
En medlem i vår patientförening har delat sina erfarenheter av att söka hjälp hos olika vårdcentraler i Stockholmsregionen och möts av nedslående svar. Medlemmen skickade sin förfrågan någon vecka efter det att Läkemedelskommittén gått ut med sin information. Trots svår sjukdom och förbättring genom Lågdos Naltrexon (LDN) möts patienten av bristande kunskap och förståelse. Medlemmen har till och med fått frågan om hon har alkoholproblem. Det är pinsamt vad låg kunskapen är! LDN har i studier och klinisk erfarenhet visat sig ha god effekt på över hälften som lider av ME.

Medlemmen som tidigare var svårt sjuk har nu gått från sängbunden till ”hembunden” (medelsvår ME), och orkar vara uppe några timmar per dag - tack vare LDN. Hon ville därför ta reda på var hon kan få fortsatt behandling som fungerar, eftersom hon är väldigt tacksam att inte längre behöva få hjälp att ta sig till toaletten, eller serveras mat vid sängen. Den förbättringen hon upplevt av LDN går inte att beskriva, även om hon fortfarande är långt ifrån frisk.

I sitt försök att hitta en lämplig vårdcentral för sina specifika behov ställde hon enkla frågor om möjligheten att fortsätta med LDN som tidigare ordinerats av ME-specialister.

De flesta svar hon fick präglades av bristande kunskap och förståelse. Ca 50 vårdcentraler har svarat. De svar som enbart hänvisade till fortsatt telefonkontakt, besök osv redovisas inte.

En vårdcentral hävdade att de inte skulle fortsätta förskriva mediciner som tidigare använts på Bragéekliniken och klassade dem som "experimentella behandlingar". Många vårdcentraler medgav också att de saknade läkare med specialkunskap om ME, vilket skapar en stor oro för dessa patienters framtid.

Det är nu tydligt att det finns ett akut behov av att förbättra kunskapen och stödet för ME-sjuka inom primärvården. ME-sjuka ska självklart bemötas med respekt och rätt kompetens på tillräckligt många specialistkliniker, inte enbart i Stockholm, utan i hela landet. Det är oacceptabelt att dessa patienter, som redan kämpar med en svår sjukdom, även måste kämpa för att få den vård och förståelse de förtjänar.

Det är hög tid att bryta den nuvarande trenden och se till att ME-sjuka får den vård och respekt de förtjänar.

ME-sjuka är inte välkomna till VC. Vid en närmare granskning kan man skönja att vårdcentralerna generellt verkar undvika att hantera komplexa fall, då de får lika mycket ekonomisk ersättning för en normalt frisk människa som är inskriven. Detta avslöjar en bristande incitamentstruktur som kan verka mot patienternas bästa intressen.

7.1 Avidentifierade svar
En medlem i vår patientförening skrev följande meddelande till ca 50 vårdcentraler i region Stockholm.

Mejl via 1177

Anledning till kontakt:


"Hej,

Jag är inte listad hos er för tillfället, och min nuvarande VC vägrar hjälpa mig, så

innan jag gör en ny omlistning frågar jag om det här för att hitta en lämplig VC för

mina behov:

Med tanke på att Bragée ME-center slutar vara regionalt kopplat i december, och vården av ME-patienter ska skötas från VC istället, undrar jag om ni har någon ME-kunnig läkare och om ni kan fortsätta förskriva medicin ordinerad av ME-specialist (t.ex. LDN, B12 osv.)

Mvh

NN"

Svar

VC 1
Hej

Vi har ingen läkare som har specialkunskap om ME och de läkemedel du efterfrågar är s.k. experimentell behandling som endast utförts på Bragéekliniken. Det är inga läkemedel som vi kommer fortsätta förskriva.

VC 2
Hej!

Jag har inte hört att vi har en läkare som kan vara mycket kunnig på ME. Våra läkare är specialister i allmänmedicin.

VC 3
Hej, vi har inga specialister på detta utan våra läkare är distriktsläkare och allmänspecialister.

VC 4
Hej,

Vi har ingen specifik läkare som är nischad inom ME/CFS, vad gällande läkemedel så

har vi fått i direktiv att endast gå efter vårdprogrammet. Det betyder att vi inte

behandlar specifikt med B12-injektioner, Q10 mm. Utan fokus är på symtomlindring

och omvårdnad.

VC 5
Hej.
Vi har ingen som är specialiserad på ME.

VC 6
Hej

Vi har ingen läkare som är specialist på ME utan våra läkare är allmänläkare.

VC 7
Hej, Tack för ditt meddelande, med tanke på dina besvär tyvärr vi kan inte hjälpa dig.

VC 8
Hej

På vår vårdcentral arbetar Distriktsläkare, specialist inom allmänmedicin

VC 9
Hej

Nej tyvärr har vi ingen ME kunnig läkare och inte heller möjlighet att skriva ut dessa preparat. Jag tänker att Bragée bör hjälpa dig att hitta privat läkare som kan detta.

VC 10
Hej!

Vi har allmänspecialister hos oss som är kunniga inom alla områden

VC 11
Hej

Vi har ingen läkare som är specialist på ME, i likhet med många andra vårdcentraler, tyvärr, men vi kanske kan vara behjälpliga med receptskrivning t ex.

VC 12
Hej, nej tyvärr vi har inte möjlighet till det.

VC 13
Hej

Det låter som att du behöver något mer specificerad typ av vård som primärvård tyvärr inte kan hjälpa dig så mycket med.

Det kan också vara svårt för dig att skriva dig in på vårdcentralen i XX som är långt ifrån dig. Rekommenderar att du väljer en vårdcentral i närhet till dig och fråga dem om bästa möjliga sätt att kunna hj?lpa dig för att fortsätta få samma vård som du får just nu.

VC 14
Hej, du är listad på XX vårdcentral och bör vända dig dit. Vi har ingen ME-specialist. Vår läkarkalender för november öppnar må 2/10 8:00 om du vill lista om dig.

VC 15
Det var tråkigt att höra att din vårdcentral inte hjälper dig. Under tiden vi väntar på att ME- mottagningen ersätts med annan mottagning, har vårdcentralen ansvar för sina listade patienter. Våra läkare har nog ungefär liknande kunskaper inom området som andra allmänspecialister, varken mer eller mindre. När det gäller förskrivning av läkemedel, beror det nog på vad det är för sort. Svårt att svara generellt på det. Det bästa är nog om du försöker få hjälp på en vårdcentral i ditt närområde. Men du har självklart möjlighet att välja viken vårdcentral du önskar.

VC 16
Hej!

Tack för ditt meddelade.

Vi har allmän specialistläkare hos oss.

VC 17
Hej:

Det har vi inte.

VC 18
Hej Nej vi har inte specialister i ME. Vänligen kontakta oss om du vill boka tid.

VC 19
Hej!

Vi har specialister i allmänmedicin och kompetensen är hög, men kan självklart variera på individnivå. Det är dock ingen som vi känner till som besitter spetskompetens inom det området.

VC 20
Ursäkta sent svar.

Hej! Jag skulle återkomma i din fråga som du skickat till oss här. Jag har pratat med dr NN, läkare här kan ej hjälpa till med det du efterfrågar.

VC 21
Nej tyvärr har vi ingen specifik ME-kunnig doktor här hos oss. Doktorerna är allmänspecialister som man förvisso kan komma lângt med men tyvärr ingen med den speciella kompetensen.

VC 22
Hej

Vi har ingen specialist på just ME patienter. Alla våra läkare är allmänspecialister. Vi har än inte fått några riktlinjer om hur detta övertagande kommer att ske men du har ju såklart rätt att vända dig till din VC för hjälp om nu dom ska ta över behandling för er med ME.

VC 23
Ursäkta den otroligt sena återkopplingen på din fråga. Vi har ME-kunniga läkare som bedriver evidensbaserad vård och erbjuder behandling enligt de riktlinjer som finns, bl.a. symtomlindrande läkemedel mot nedstämdhet, smärta, sömnsvårigheter och hjärtklappning:

Detta innefattar ej de behandlingsönskemâl som du efterfrågar.

VC 24
Hej

Ingen läkare här har den kompetens du efterfrågar. Inte en enda av läkarna på XX Vårdcentral har erfarenhet av vare sig behandling, långsiktig uppföljning eller sjukskrivning av patienter med ME.

VC 25
Hej, det lönar sig i allmänhet Ej att hoppa mellan vårdcentraler i och med ens medicinska historia börjar om varje gång i och med att läkare ej har tidigare vårdkännedom i ditt ärende. För övrigt har vi endast få specialister i allmänmedicin samt deras väntetider är till en del långa.

VC 26
Hej

Vi har ingen s?rskild ME-inriktad läkare. Vi är medvetna om att det inte kommer att finnas några ME-specialiserade enheter i Regionen inom kort, att lokalt här på vårdcentralen uppdaterat oss om kunskapsläget och kommit fram till att vi inte kommer att förnya de ME-specifika läkemedel som förskrivits av t.ex. Bragée pga. bristande vetenskapligt stöd.

VC 27
Hej.

Vi har allmänspecialister på VC men ingen ME-kunnig läkare.

VC 28
Hej.

Vi som jobbar på XX vårdcentral år specialist i allmänmedicin. Vi gör alltid en individuell bedömning till våra patienter. Utifrån det erbjuder vi den vården som behövs och vi på vårdcentralen har möjlighet till.

VC 29
Hej,

Vi har tyvärr ingen utökad kompetens i det området.

VC 30
He?

Vi har enbart specialister inom allmänmedicin utan specifik utbildning i ME. Tyvärr.

VC 31
He?

Nej tyvärr har vi inte någon specifik doktor som är mer utbildad på ME. Om du har ME är det kanske sämre för dig att ha långt till vårdcentralen om du bor i XX?

VC 32
He?

Vi har inga läkare som är specialist inom ME, men har kompetens i allmän medicin. Jag rekommenderar dig kontakta din husläkare på din vårdcentral för vidare regim alternativ lista om dig till denna VC för fortsatt bedömning.

8. Slutord
Vårdcentraler duckar för ansvaret att ta vid när nu Bragée ME-Center avslutar sitt regionala avtal den 15 december. ME-sjuka förtjänar bättre vård och förståelse. Att vara ME-sjuk är en utmaning, och tyvärr möts dessa patienter av bristande förståelse och stöd från många vårdcentraler, men även av politiker, journalister, försäkringskassa, och samhället i övrigt.

Det är tydligt att det akut behövs förbättring inom primärvården för ME-sjuka, och incitamentstrukturen visar en bristande vilja att hantera komplexa fall inom primärvården. Det finns vare sig ekonomi, tid eller kompetens att möta upp ME-sjukas behov på vårdcentraler. Specialistkliniker behövs runt om i landet för att patientgruppen ska få den vård och hjälp de är berättigade till.


Styrelsen genom

Mats Lindström
Ordförande
Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI)
kontakta.fsi@gmail.com

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats