Nyheter – april 2024
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2017

Om tystnadskulturen inom vård och forskning

Publicerad tisdag 26 sep 2023, 01:55

NYHETERArbetar du inom vården och/eller forskning som berör postinfektiösa tillstånd så förstår vi att utmaningarna ni står inför är många och att er upplevelse kan vara avgörande för att skapa en förbättring i vården. Vi vill uppmana er att dela era erfarenheter och tankar med oss. Er feedback är ovärderlig och ger oss möjlighet att bättre förstå behoven och utmaningarna ni möter i er vardag. Tillsammans kan vi påverka förändring och arbeta mot att skapa en vård som är anpassade efter era och patienternas behov.

Detta riktas till både personal inom vård och forskning

Tystnadkulturen inom svensk sjukvård bromsar utvecklingen. Du som arbetar inom vården eller inom forskning får gärna kontakta oss och ge din syn med förslag till förbättringsåtgärder. Anonymitet går bra, och förutsätts i praktiken under rådande omständigheter. Vi vill tydliggöra den problembild vi uppmärksammat genom åren där maktstrukturer oftast går före kunskap, exempelvis vid behandling och forskning avseende ME, postcovid och andra postinfektiösa tillstånd.

Det är viktigt att vi lyfter upp och diskuterar de utmaningar vi står inför inom vården. Tyvärr ser vi hur maktstrukturer ibland tar företräde över kompetens, vilket skapar en miljö där det är svårt att uttrycka kritik och där en tystnadskultur råder.

I förra årets arbetsmiljöenkät kände endast 35 % av läkarna att de kan lyfta kritik till högre ledning, vilket är oroande och visar på behovet av förändring. Graden av tystnadskultur ökar ju längre ner i hierarkin man befinner sig. Sjukvården borde vara en plats där kompetens och kunskap prioriteras högst för att ge bästa möjliga vård.

Vi är medvetna om att det finns risker och hinder för läkare att vara öppna med sin kritik. Det är viktigt att dessa strukturer utmanas för att skapa en miljö där våra vårdgivare kan fokusera på att hjälpa patienter på bästa möjliga sätt utan rädsla för repressalier.

Kunskapsspridningen inom vården är avgörande, och vi ser att detta inte alltid sker på ett effektivt sätt. Patienterna hamnar i kläm när det inte finns en allmän konsensus om behandlingsmetoder och när viktiga rön inte når fram.

Vi står i en situation där patienter som lider av postinfektiösa tillstånd riskerar att inte få den vård de behöver och därför kan hamna i kläm mellan olika specialiteter eller primärvård. Detta är oacceptabelt och bör granskas av en utomstående instans för att säkerställa att vården blir mer inkluderande och effektiv.

Vi måste fortsätta kämpa för förändring och ökad medvetenhet. Vi behöver en vård där varje individ, oavsett diagnos, får den respekt och behandling de förtjänar. Vi välkomnar en öppen dialog och engagemang från er alla för att skapa en bättre framtid för alla drabbade av ME/CFS och andra postinfektiösa tillstånd.

Tillsammans är vi starka i vår strävan mot en förbättrad vård och behandling.

Med vänliga hälsningar

Mats Lindström
Ordförande
Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI)
E-post kontakta.fsi@gmail.com

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats