Logga in
Länkmeny

Ordlista

A

Aerob kallas en process eller organism som behöver tillgång till syre för sin fortlevnad
Adaptiva immunförsvaret, även kallat det specifika försvaret, är den del av immunförsvaret som är ett inlärt system, då det bygger på igenkännande av främmande antigen och måste både präglas mot antigenet och aktiveras innan det kan sätta igång. Det är ett komplement till det ospecifika immunförsvaret
Anaerob En anaerob organism eller anaerob är en process eller organism som inte kräver syre för tillväxt.
Anmälningspliktig sjukdom Smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255).
Antigen (Ag) är en sammansättning av orden antibody generator och är vad man inom immunologin kallar ett kroppsfrämmande ämne som framkallar en reaktion hos immunförsvaret när det kommer in i organismen. Detta kroppsfrämmande ämne kan vara en kemisk substans, ett protein eller en kolhydrat.[1] Denna reaktion leder till nybildning av antikroppar och rekrytering av vita blodkroppar som angriper antigenet.
Antikroppar Proteiner som används av kroppens immunsystem för att upptäcka och identifiera främmande ämnen.
Antivirala medel Mediciner som vid en virusinfektion bromsar virusets replikation. De botar inte virussjukdomar, utan bromsar dess utveckling.
ATP Adenosintrifosfat är den molekyl som används som energikälla i de flesta processer i cellerna

B

Bakterie Encellig, kärnlös mikroorganism.
B-lymfocyter, B-cell, är en typ av vit blodkropp som bildas av hematopoetiska stamceller i benmärgen. På B-lymfocyternas yta finns speciella antikroppar av homogen specificitet, det vill säga alla antikroppar binder till samma typ av antigen.
Blodplasma, eller enbart plasma är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats utan att blodet har fått koagulera. Blodplasma består till 90 % av vatten, och dess funktion är att transportera flera viktiga ämnen som cellerna behöver samt de restprodukter som avges från cellerna med undantag av koldioxid och syre.
Bunyavirus En stor virusfamilj som kan infektera djur och människa. De flesta medlemmar i den här familjen kan smittas genom fästingar och myggor.

C

CD57-test CD står för "Cluster Designation", vilket betyder klusterbeteckning. 57 betyder enbart att det var i den ordningen det upptäcktes. Det är ett sätt att mäta aktiviteten på narturliga mördarceller (NK-celler, se nedan).
Cellulära Att tillhöra en celll.
Citronsyracykeln är ett led i cellens utvinnande av användbar energi ur olika näringsämnen, den så kallade cellandningen. I processen används syre och den karaktäriseras därför som en aerob process.
CNS Centrala nervsystemet består av hjärnan (encephalon) och ryggmärgen (medulla spinale)
CSV Cerebrospinalvätska (den vätska som omger hjärna och ryggmärg). Kallas i vardagligt tal för ryggmärgsvätska.


E

EBV Ebstein-barr virus (ett av 8 herpesvirus som kan reaktiveras)
ELISA Enzyme-Linked ImmunoSorbet Assay, serologisk test. Man testar helt enkelt antikropparnas svar mot olika patogener genom ett vanligt blodprov.
Epidemi En epidemi eller farsot är ett utbrott av något, vanligen sjukdomar, som sprider sig mellan människor (motsvarande för djur heter epizooti).
Epidemiologi Läran om ohälsans utbredning och orsaker i en bestämd befolkning och användandet av denna kunskap för att minska sjukdomsförekomsten.
Epidemisk Har att göra med vad som kan orsaka epidemier.
Exposition/Exponering Att utsättas för, komma i kontakt med (i dessa fall olika smittämnen).

F

Feces Avföring, bajs.
Flavivirus En virusfamilj bestående av RNA-virus (se nedan).

G

Genotyp En typ som identifierats genom att ha likheter i sin arvsmassa med flera men inte alla av samma art.
Gensegment Del av en gen.
Genteknik Tekniska tillämpningar av kunnande i genetik. Genteknik är ett antal olika tekniker som används för att undersöka och överföra generna. Det är ett kraftfullt verktyg för grundforskning om celler och deras komponenter.

H

Habitat En miljö som är lämplig för en viss art att leva i.
Helblod Blod som inte befriats från någon beståndsdel.
Hemorragisk Orsakad av blödning. Blödarfeber, viral hemorragisk feber (VHF) är allvarliga sjukdomar som finns i tropiska och subtropiska områden. Vissa av dessa sjukdomar finns även i Europa.

I

IgM, IgG, IgA, IgD och IgE.är antikroppar eller immunglobuliner (se antikroppar ovan)
ILADS är en ideell, internationell, tvärvetenskaplig medicinsk organisation, som ägnar sig åt diagnostisering och lämplig behandling av Borrelia och dess associerade sjukdomar. ILADS främjar förståelse för Borrelia genom forskning och utbildning och stöder läkare och annan sjukvårdspersonal som vill erbjuda avancerad standardbehandling för borrelia och dess associerade sjukdomar.
Incidensen Antalet nya fall av en sjukdom i en viss population under en viss tidsperiod.
Infektionssjukdom En infektionssjukdom är en sjukdom orsakad av ett smittämne.
Inkubationstid Den tid som förlöper från infektionsstillfället till insjuknandet.
Interferon En grupp ämnen som produceras i kroppen bland annat i samband med vissa infektioner. En av de vanligaste är gamma-interferon (förkortat IFN-γ) som utsöndras av bland annat NK-celler och aktiverade hjälpar T-celler vid påträffande av antigen.
Isolat Inom mikrobiologi och biokemi en koloni av identiska mikroorganismer, härrörande från en enskild mikroorganism som isolerats ur en blandad population.

K

Kontaminerat Ett annat ord för förorenat.
Korsreaktioner Immunförsvaret identifierar strukturer från närbesläktade agens.

M

ME (även ME/CFS) Myalgisk encefalomyelit eller myalgisk encefalopati (ME), är en neurologisk sjukdom, som kännetecknas av en långvarig utmattning samt post-exertional malaise, symptomförsämring efter aktivitet, i kombination med en rad andra symptom.
Mitokondrier är en typ av organceller i eukaryota celler. De har en viktig roll i ämnesomsättningen genom att tillverka adenosintrifosfat (ATP), den molekyl som sedan används som energikälla i de flesta processer i cellen.
mRNA-processen Messenger-RNA, de ribonukleinsyror som överför det genetiska budskapet från DNA i kromosomerna till ribosomerna i kroppens celler.
Mutera Förändring i det genetiska materialet.

N
NK-celler, natural killer cells (naturliga mördarceller), är en typ av lymfocyter (vita blodkroppar) som räknas till det ospecifika immunförsvaret

O
Ospecifika försvaret är en del av immunförsvaret och består av yttre och inre försvaret. Till skillnad mot det adaptiva immunförsvaret är det ospecifika försvaret mycket snabbt och aktiveras omedelbart som svar mot en infektion.

P

Pandemi Epidemi, vanligen en infektionssjukdom, som sprids över världsdelar.
Parasit Organism som utnyttjar resurser på en annan organisms direkta bekostnad, dock normalt utan att den senare dödas. En organism som lever av och på eller i en annan organism, en värd, genom att ta sin näring från denna.
Patogen Sjukdomsframkallande ämne
PCR Polymerase Chain Reaction, en metod som gör det möjligt att inom några timmar göra ett stort antal kopior av ett önskat DNA- eller RNA-segment. PCR används för att finna DNA från patogener.
Protozo Urdjur, en encellig organism med en eller flera kärnor.

R

Realtids-PCR Bygger på traditionell PCR men med fördelen att reaktionsförloppet kan följas kontinuerligt.
Replikation Duplicering av en DNA-molekyl till två kopior.
RNA Ribonukleinsyra (RNA) är en makromolekyl som finns i alla levande organismer. En del virus har sitt genom uppbyggt av RNA. Hos levande celler finns det genetiska materialet i form av den besläktade, mer stabila molekylen DNA medan RNA återfinns i mer kortlivade molekyler.

S

Samhällsfarlig sjukdom Med samhällsfarliga sjukdomar avses allmänfarliga sjukdomar som kan få en spridning i samhället som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder. Samtliga är anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga.
Sero- och molekylärepidemiologiska läget Kunskapen kring förekomsten av ett visst smittämnes förekomst i en viss befolkning eller förekomsten av markörer för genomgången infektion eller vaccinationsskydd.
Serologi Term skapad när man i bakteriologins barndom på 1870-talet observerade att serum, den klara vätska som avskiljs när blod levrar sig, kunde användas för diagnostiska ändamål. Metoderna bygger på antigen-antikroppsreaktioner.
Serum En gulaktig transparent vätska som blir resultatet efter att man låtit blod koagulera och sedan avlägsnat blodceller.
Spiroketer (Spirochaetes) är en av de olika bakteriestammarna. Spiroketbakterien kan vara både spiralformad och skruvad.
Subtyp En typ som har större likheter i sin arvsmassa med vissa men inte alla inom samma genotyp.

T

Tickplex En forskargrupp ledd av Dr Leona Gilbert vid Jyväskylä universitet i Finland har studerat kroniska sjukdomar och morfologiska varianter av borrelia. Denna kunskap har nu kombinerats med nanoteknik för att ta fram ett helt nytt test: Tickplex. Det är ett test för att detektera över 20 olika vektorburna infektioner. Det beräknas finnas på marknaden jan/feb 2017.
Toxin Ett toxin är ett giftigt ämne som är bildat av levande celler, främst bakterier.
TSH Tyreoideastimulerande hormon, även tyreotropin, sköldkörtelstimulerande hormon, är ett peptidhormon som bildas i hypofysen, vars funktion är att informera sköldkörteln att bilda och frisätta tyreoideahormoner, samt att öka transporten av jod.
Typning Klassificering av exempelvis olika smittämnen, mikroorganismer.

U

Ureacykeln är den process i kroppen som omvandlar skadlig fri ammoniak (NH3) till urea som sedan kan lämna kroppen via urinen.

V

Vektor Inom medicin en bärare, vanligen en insekt eller annat leddjur, som överför ett smittämne till människa, djur eller växt. Man skiljer mellan mekanisk och biologisk vektor. Mekanisk vektor är till exempel en fluga som blir förorenad av ett smittämne och överför detta till livsmedel. Biologisk vektor är ett djur i vilket smittämnet genomgår en utveckling som är nödvändig för den vidare spridningen. Malariamyggan är till exempel biologisk vektor för Plasmodium, som orsakar malaria.
Viremi Virus finns cirkulerande i blodet hos en infekterad individ.
Virulens Graden av förmåga hos en mikroorganism att framkalla sjukdom.
Virus Mycket små mikroorganismer som kräver levande celler för att föröka sig.
Virusgenom Arvsmassan hos virus.

W
Western blot, WB, även immunoblot, är en vanlig molekylärbiologisk metod som används inom proteinkemin för att detektera och identifiera specifika proteiner med hjälp av antikroppar. Western blot används i princip vid alla laboratorier som bedriver biomedicinsk och biomolekylär forskning, men även vid klinisk diagnostik i vissa sammanhang.

Z

Zoonos Infektionssjukdomar som kan smitta mellan djur och människa.


Källa: Folkhälsomyndigheten och Wikipedia

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats