Logga in
Länkmeny

Stadgar

§ 1 Namn och säte
Föreningens namn är Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar. Föreningen har sitt säte i Tyresö kommun.

§ 2 Form och Ändamål
Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen strävar efter en konstruktiv dialog med anställda och beslutsfattare i och kring vården, i syfte att driva utvecklingen framåt i Sverige, för att såväl primärvård som specialistvård ska:

- tillhandahålla effektiva provtagningsmetoder för alla kända infektionssjukdomar

och


- tillhandahålla effektiva behandlingsrekommendationer avseende svårbehandlade infektionssjukdomar.


Föreningen ska arrangera informations- och/eller diskussionsmöten med och för medlemmar, sjukvårdsanställda, beslutsfattare och andra intressenter som kan bidra till föreningens ändamål.

§ 3 a Medlemskapet
Föreningen är öppen för alla fysiska personer (ej juridiska), förutsatt att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Medlemsavgiften omfattar även hemmavarande barn under 18 år. Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens möten (fysiska möten – dock ej styrelsemöten), betalande medlemmar har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten. Föreningens medlemsavgift fastställs av dess högsta beslutande organ, årsmötet.

§ 3 b Uteslutning av medlem
Medlem (även styrelsemedlem) kan uteslutas om föreningens syfte motarbetas eller att medlem exempelvis genom nedlåtande attityd mot annan/andra medlemmar eller annars agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning. Vid uteslutning återbetalas medlemsavgiften för innevarande år.

§ 3 c Internetbaserad förening
Kallelser, utskick och information kommer uteslutande - av ekonomiska skäl och miljöskäl - endast ske genom e-post. Därav måste ny medlem ange e-postadress och på eget initiativ anmäla till kassören om e-postadressen ändras.

§ 4 Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall hållas under kalenderårets första fyra månader. Kallelse till ordinarie årsmöte skall delges föreningens medlemmar senast fyra veckor innan mötet. Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som skall behandlas på mötet vilket dock skall ske senast 14 dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet.

Årsmötets ska innehålla följande dagordning
1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
2. Val av 2 justeringspersoner, tillika rösträknare
3. Fastställande av dagordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Årsmötets behöriga utlysande
6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
10. Val av ordförande på 2 år
11. Val av 3 styrelseledamöter på 2 år
12. Val av 2 styrelseledamöter på 1 år
13. Val av 2 suppleanter på 1 år
14. Val av revisor på 2 år
15. Val av revisorsuppleant på 1 år
16. Val av valberedning sammankallande på 2 år
17. Val av valberedning på 1 år
18. Mötet avslutas

Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.

§ 5 Extra årsmöte

Om revisorerna, styrelsen eller minst en tredjedel av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.

§ 6 Beslutsformer
För föreningens möten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt. Vid förhinder att närvara vid årsmöte kan underskriven fullmakt överlåtas till annan röstberättigad. Besluten fattas med ja eller nej-rop. Vid begäran om votering används rösträkning. Kan ej beslut nås genom lika röstetal avgör ordförandens röst.

§ 7 Firmatecknare
Firmatecknare utses av styrelsen.

§ 8 Verksamhetsår

Verksamhetsåret löper mellan två ordinarie årsmöten.

§ 9 Räkenskapsår

Vid uppstart av föreningen är räkenskapsåret förlängt from den 1 oktober 2016 till den 31 december 2017. Räkenskapsåret ska från och med 2018 löpa mellan den 1 januari till 31 december.

§ 10 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet (två tredjedelar på ordinarie årsmöte.

§ 11 Upplösning

Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta. Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet.

§ 12 Vid tvist om tolkning av stadgar
Vid tvist om tolkning av stadgarna äger föreningens styrelse tolkningsföreträde.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats