Logga in
Länkmeny

Studier om ME/CFS

Bakgrund / information
ME/CFS (Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome) är en komplicerad sjukdom som kännetecknas av långvarig, svårt funktionsnedsättande utmattning i kombination med en rad andra symtom. Den internationella sjukdomsklassifikationen ICD är en statistisk klassifikation med diagnoskoder för att gruppera bl a sjukdomar. Personer som uppfyller kriterierna för ME/CFS (Kanada-kriterierna eller CDC Fukuda 1994-kriterierna) ska diagnostiseras med koden ICD-10: G93.3 som innefattar: ME/CFS, Kroniskt trötthetssyndrom och Trötthetssyndrom efter virusinfektion. I Kanada-kriterierna ingår ansträngningsutlöst försämring, s.k Post-Exertional Malaise (PEM) som obligatoriskt symptom. I Fukuda-kriterierna är det inte obligatoriskt utan enbart ett av åtta tilläggssymptom. PEM innebär onormal fysisk och mental uttröttbarhet efter ansträngning. Återhämtningsperioden är oftast längre än 24 timmar. Risk för förväxling gör att patienter felaktigt kan ordineras fysisk aktivitet vilket direkt försämrar patientens tillstånd. Diagnosen är föremål för diskussion. Riksföreningen för ME-Patienter (RME) rekommenderar Kanada-kriterierna för diagnos av ME/CFS. I Sverige bedöms uppåt 40000 personer lida av sjukdomen. Långtifrån alla har fått rätt diagnos. Under många år har sjukdomen varit missförstådd.

IOM:s rapport
IOM publicerade den 10 februari 2015 sin omfattande rapport om ME/CFS som baseras på över 9000 studier. I rapporten uppskattar IOM att upp till 2,5 miljoner amerikaner har sjukdomen och cirka 17 miljoner människor sett över hela världen. IOM bedömer att hela 91 procent av dessa inte har fått en korrekt diagnos.
Källa

KBT och gradvis ökad träning (GET) fungerar inte
White et al. rapporterade (2013) att KBT och GET var förknippat med kraftigt ökad förbättring hos 22% av deltagarna efter 52 veckors uppföljning, jämfört med endast 8% för APT och 7% för SMC.

Patienten Alem Matthees som begärde att PACE-studiens data skulle offentliggöras, har tillsammans med två andra patienter samt två akademiska medförfattare sammanställt en preliminär analys. De två akademiska medförfattarna är Philip Stark (professor i matematik och fysik) och Bruce Levin (professor i biostatistik). Granskningen av rådata visade istället att förbättringen endast var 6,8% för kognitiv beteendeterapi, 4,4% för gradvis ökad träning, 3,1% för den specialiserade sjukvården, och 1,9% för adaptiv stimuleringsbehandling. Analysen visar att de tidigare rapporterade förbättringsresultaten var kraftigt överdrivna. Dessutom var p-värdet endast p=0.10, det vill säga inte statistiskt signifikant. Det innebär att placeboeffekt kan ha större betydelse för resultatet.
Källa

Avvikelser av organsyror hos ME-patienter
Citronsyracykeln (TCA): ME-patienter hade signifikant högre värden av pyruvat och signifikant lägre värden av citrat samt isocitrat.
Ureacykeln: ME-patienter hade signifikant högre värden av ornitin och signifikant lägre värden av urea samt citrullin.
Källa

Avvikande metaboliter
Naviaux har funnit bl a följande avvikelser:

  • Sfingolipider
  • Fosfolipider
  • Glykosfingolipider
  • Puriner
  • Microbiome

Källa

Neuroinflammation
Nakatomistudien fann bevis för neuroinflammation i cingulate cortex, hippocampus, amygdala, thalamus, mitthjärnan och ponsregioner i hjärnan. Det faktum att graden av den utbredda neuroinflammationen var starkt korrelerad med hur allvarlig trötthet, smärta, kognitiva problem och depression som fanns i ME/CFS-gruppen var positivt. Den japanska studien har funnit bevis för omfattande inflammation i hjärnan hos ME/CFS-patienter. De inflammerade områdena reglerar retikulära aktiveringssystem som påverkar vakenhet, smärtkänslighet, kognitiv nedsättning och humör.
Källa

Hjärnfeber
ME/CFS-patienter har i snitt 38 grader i hjärnan och frisk kontrollgrupp 37.5 grader. Förhöjd temperatur i hjärnan indikerar inflammation som kan leda till både utmattning och smärta i hela kroppen.
Källa


Mjölksyra i hjärnan
Forskare i New York har mätt nivåerna av en metabolit som kallas laktat i cerebrospinalvätskan (den vätska som omger hjärna och ryggmärg) hos 19 ME/CFS-patienter, 31 personer med egentlig depression och 23 friska kontrollpersoner.

De genomsnittliga laktatnivåerna var högst i ME/CFS-gruppen (0,92 enheter) jämfört med friska försökspersoner (0,04). Gruppen med depression hade en mellanliggande nivå (0,40). Dessutom fann forskarna en signifikant korrelation mellan laktat och mental trötthet hos ME/CFS-patienter, men inte hos deprimerade patienter eller friska kontroller.
Källa (sid. 13 i PDF-filen)

Obalans i tarmen – Dysbios
83% av ME/CFS-patienter har enligt en studie dysbios, dvs en obalans mellan de goda och patogena tarmbakterierna.
Källa

Cytokin-avvikelser
Vi vet att det är för mycket av flera pro-inflammatoriska cytokiner som bl a IL-1, IL-6 och IL-17A (Hornig). Fibromyalgipatienter har visats ha 3 gånger högre nivåer av IL-8 (Kadetoff). Att ME/CFS därmed är en neuroinflammatorisk sjukdom verkar vara klarlagt. Det är dock oklart vad som orsakar inflammationerna. Just nu pågår en studie i Holland gällande IL-1-hämmare. Studien skulle ha redovisats i juni 2016, men har till dags datum ännu inte publicerats..
Källa

Lägre nivåer av IL-10
IL-10 är en antiinflammatorisk cytokin
Källa

CD4+ T-celler
Det finns förändringar i CD4+ T-celler som kan stänga av T-cellsmedierad immunitet i slutet av en immunreaktion och undertrycka autoreaktiva T-celler. Enligt nedan studie har de även inverkan på metylering.
Källa

Avvikelser i T-celler
ME/CFS-patienter har å ena sidan i genomsnitt ca 33 procentenheter färre minnes T-celler, å andra sidan i genomsnitt ca 40 procentenheter fler naiva T-celler än friska personer. Minnes T-cellerna benämns ”EM CD8+ T cells” och de naiva T-cellerna benämns ”Naïve CD8+ T cells”.
Källa

Brist på TRPM3 i vita blodkroppar och brist på intracellulär kalcium
Nguyen T m.fl, (Australien) rapporterade för första gången en betydande minskning av proteinet TRPM3 på cellytan i NK- och B-lymfocyter, liksom minskad intracellulär kalcium hos ME/CFS-patienter jämfört med frisk kontrollgrupp.
Källa

Genmutation på MTHFR 677 och 1298
Genmutation på MTHFR 677 och 1298 är relativt vanligt varvid vitamin B12 och folsyra har svårare att omvandlas till metylerad form. Därav kan det vara så att de som har genmutation mår bättre av subkutant metylkobalamin och att man kanske bör använda metylfolat istället för folsyra. Uppskattningsvis är det ungefär hälften av alla med ME/CFS som mår bättre med denna typ av behandling även om det inte kan påvisas någon brist av B12/B9 i blod. Det verkar ovanligt att ta MTHFR-prov i Sverige.
Källa

Hjärtfrekvensvariation
Dr Benjamin Natelson och Fumharu Togo genomförde 2013 en studie med 52 kvinnliga ME/CFS-patienter och såg samband mellan hjärtfrekvensvariation (HRV) och subjektiv sömnkvalitet. De 52 kvinnliga patienterna visade tecken på sömnstörningar i form av kraftigt minskad total sömntid, minskad sömneffektivitet, och förändringar i HRV jämfört med matchade friska kontrollpersoner.
Källa

Låg blodvolym = POTS
Mycket tyder på att en majoritet av ME/CFS-patienter har för låg blodvolym (hypovolemi) vilket kan orsaka POTS, en sjukdom som kännetecknas av ortostatisk intolerans, vilket många med ME/CFS har problem med.
Källa

AMPK-enzym
Forskare i Storbritannien har funnit att patienter med ME/CFS (Fukuda) har en defekt i en molekyl i samband med produktionen av ett protein som kallas AMP-kinas (AMPK). Enzymet har betydelse för uthållighet i musklerna. Quercetine och läkemedlet mot diabetes 2 (Metformin Bluefish) har visat sig påverka aktiviteten av AMPK-enzym.
Källa

Tre studier om Post-Extertional Malaise (PEM) - dvs ansträngningsutlöst försämring
1. Avvikelser i syreupptagningsförmåga

Vid två-dagars cykeltest finns en signifikant skillnad på försämrad syreupptagningsförmåga.De mest betydelsefulla mätvärdena är aerobisk kapacitet (VO2peak) och syreupptagning vid anaerobiska tröskeln (VO2AT).
Källa

2. Tarmbakterier återspeglas i blod efter fysisk ansträngning
Ökad förekomst av tarmbakterier återspeglades i ME/CFS-patienternas blod i upp till 48 timmars efter cykeltest. Rifaximin kan hjälpa vissa.
Källa

3. Minst 48 timmars återhämtning hos majoriteten till normal låg nivå
25 kvinnliga CFS-patienter jämfördes med 23 åldersmatchade, mest stillasittande friska kontrollpersoner. Alla deltagare genomgick ett maximalt hjärt- och konditionstest. Enkätsvar (SF-36) visade att 85% av de friska kontrollpersonerna hade återhämtat sig inom 24 timmar efter testet, i motsats till 0 CFS-patienter. De återstående 15% av de friska kontrollpersonerna återhämtade sig inom 48 timmar, däremot endast en av CFS-patienterna.
Källa

Heat Shock Protein 60 – autoimmunitet?
Professor Jonas Blomberg har funnit en ökad frekvens av en speciell sorts autoantikroppar, riktade mot en del av antigenet.
Källa

Mögeltoxiner vanligt förekommande
104 av 112 st (93%) ME/CFS-patienter (jml Fukuda) hade mykotoxiner i urinen jämfört med 0% hos frisk kontrollgrupp.
Källa

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
View My Stats